U bent hier

COLORGLASS Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

McDonald’s actie “Colorglass” - Coca-Cola glazen

 

Artikel 1- Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de McDonald’s campagne ter promotie van de Coca-Cola glazen die je krijgt bij aankoop van een Groot Voordeel menu of een Tonijn- of Caesarsalade menu. (hierna: de "Actie").

 

1.2 De Actie wordt georganiseerd door McDonald’s Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14 te (1105 BH) Amsterdam Zuidoost (hierna: "McDonald's).

 

1.3 De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.mcdonalds.nl/colorglass en op aanvraag te verkrijgen bij de afdeling Gastenrelaties van McDonald’s Nederland B.V. via gastenrelaties@nl.mcd.com.

 

1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

 

Artikel 2 – Actie

2.1 De Actie loopt van 22 juli 2014 om 8:00 uur tot en met 18 augustus 2014 om 23.59 uur (hierna: "de Actieperiode").

 

2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

 

2.3 Je kunt als volgende deelnemen:

1. Ga naar een McDonald’s restaurant in Nederland en krijg tijdens de Actieperiode bij aankoop van een Groot Voordeel menu of een Tonijn- of Caesarsalade menu één gratis gekleurd Coca-Cola glas. Per Groot Voordeel menu dan wel per Tonijn- of Caesarsalade menu heb je recht op één gekleurd Coca-Cola glas.

2. Maak een foto door het glas, oftewel gebruik het glas als kleurenfilter voor je foto.

3. Ga naar op www.mcdonalds.nl/colorglass en plaats je foto.

4. Of plaats je foto via instagram met hashtag #colorglass

 

2.4 Deelnemers kunnen zo vaak meedoen als ze willen. De winnaar wordt aan het eind van de Actieperiode door een deskundige jury van McDonald’s en Tribal/DDB gekozen. Degene die volgens de jury de beste foto heeft gemaakt, wordt door de jury als winnaar gekozen. De jury neemt contact op met de maker van de winnende foto.

 

2.5 Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door alle stappen te doorlopen op www.mcdonalds.nl/colorglass of via instagram met #colorglass

 

2.6 Door deelname aan de Actie maak je kans op de hoofdprijs; een tweepersoonsreis naar Ibiza.

 

2.7 Aan deelname zijn geen kosten verbonden (met uitzondering van de kosten van het internetgebruik).

 

2.8 Je foto mag geen onverantwoord gedrag vertonen of elementen bevatten die kwetsend, illegaal, bedreigend, opruiend, racistisch of op andere wijze ongepast zijn. In ieder geval zal als ongepast worden beschouwd: naakt, politieke stellingnames, geweld of wapens, religie, discriminatie, grof taalgebruik, dierenmishandeling, drugsgebruik, gevaarlijk gedrag, strafbare feiten, kleineren van andere merken, reclame maken anders dan voor McDonald’s, weergave van muziek of tekst van anderen.

 

2.9 Door het maken en uploaden dan wel delen van de foto garandeer je:

  • dat je beschikt over alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze foto,
  • dat de foto geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, of de portretrechten van de personen die op de foto te zien zijn;
  • dat je McDonald’s toestemming geeft voor het openbaar maken van deze foto op internet en/of andere media en
  • dat je McDonald’s vrijwaart van alle aanspraken die de gefotografeerde personen en mogelijke andere derden zouden kunnen ontlenen aan deze foto.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Elke deelnemer maakt kans op de hoofdprijs:

Een tweepersoonsreis naar Ibiza:

Prijzenpakket bestaande uit:

  • 2 x retourvlucht
  • Transfer van en naar het hotel
  • 4 hotelovernachtingen op een tweepersoonskamer in een **** hotel.
  • 2 setjes Coca-Cola glazen

 

3.2 De prijswinnaars worden uitgekozen door een jury.

 

3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere diensten/producten van McDonald’s.

 

Artikel 4 – Wie kan er deelnemen

4.1 Iedereen die ouder is dan 16 jaar en in Nederland woonachtig is, kan deelnemen aan de Actie. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen te beschikken over de toestemming van hun ouders / wettelijk vertegenwoordigers voor deelname aan deze Actie. Bij de uiteindelijke toekenning van de prijs zal dit door McDonald’s worden gecontroleerd. Bij gebreke van toestemming van de ouders / wettelijk vertegenwoordigers, vervalt de prijs en zal de jury een andere winnaar aanwijzen.

 

4.2 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van McDonald’s, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

 

4.3 De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Actievoorwaarden.

 

4.4 De winnaar moet in het in bezit zijn van een geldig paspoort wat nog minimaal 6 maanden geldig is op de dag van aankomst

 

Artikel 5 – Kennisgeving van de uitslag

5.1 De winnaar van de Actie wordt na de Actieperiode door de jury gekozen en uiterlijk 2 weken na sluiting van de Actieperiode op de hoogte gesteld. Aan hen wordt gevraagd NAW-gegevens alsmede zijn / haar telefoonnummer te delen zodat McDonald's contact op te kan nemen over de uitreiking van de prijs.

 

5.2 Met de winnaar zal worden besproken wanneer de reis naar Ibiza zal plaatsvinden en is altijd onder voorbehoud van beschikbare tickets en hotel.

 

Artikel 6 – Algemene bepalingen

6.1 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

6.2 McDonald’s B.V., en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade. Met name is McDonald’s niet aansprakelijk voor een juiste uitvoering en werking van de uit te keren prijs dan wel enige schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van de deelname aan de Actie dan wel de reis naar Ibiza.

 

6.3 McDonald’s is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat McDonald’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

 

6.4 Van alle deelnemers worden het emailadres of instagram account geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de uitvoering van deze Actie worden gebruikt om de winnaar bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Na afloop van de betreffende periode (1.1) worden de gegevens binnen 2 maanden vernietigd door Tribal/DDB.

 

6.5 De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden per post naar: McDonald's Nederland B.V., t.a.v. McDonald’s Colorglass Coca-Cola glazen campagne, Postbus 22753, 1100 DG Amsterdam.

 

6.6 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.

 

6.7 Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

6.8 Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van McDonald's.