U bent hier

Minionsvoorwaarden

Actievoorwaarden Minion campagne McDonald’s

1     Algemeen

1.1    Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14 te (1105 BH) Amsterdam Zuidoost (hierna: “McDonald’s”) georganiseerde promotionele actie “Minion Leider Test” (hierna: “de Actie”) ter promotie van het merk McDonald's. De Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de McDonald’s app en op www.mcdonalds.nl/minions (hierna: ”de Actiewebsite”) en op aanvraag verkrijgbaar bij McDonald’s Gastenrelaties via gastenrelaties@nl.mcd.com of via het hiervoor opgenomen adres.

 

1.2         Deze Actie is opgezet om consumenten in gelegenheid te stellen om door middel van het maken van een foto middels de Minion Leider Test op de Actiewebsite eenmalig de Minion Leider kroon te krijgen, die op te halen is bij de deelnemende McDonald’s restaurants in Nederland.

1.3         McDonald’s is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat McDonald’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.4         Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is McDonald’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5        De Actie begint op woensdag 1 juli 2015 om 00.01 uur en eindigt op woensdag 5 augustus om 23.59 uur (hierna: “de Actieperiode”).
 

2     De Actie

2.1         Via de Actiewebsite www.mcdonalds.nl/minions kan de deelnemer deelnemen aan de Actie. De Actiewebsite biedt de deelnemer de mogelijkheid om middels een smartphonecamera dan wel een webcam een foto van zichzelf te nemen of een eigen foto waarop de deelnemer is afgebeeld te uploaden. Het is niet toegestaan om foto’s van anderen dan de deelnemer te uploaden. Vervolgens kan de deelnemer gebruik maken van de mogelijkheden van de Actiewebsite om de foto te bewerken. Als de foto klaar is, legt de deelnemer de foto op de Actiewebsite fictief voor aan een jury van Minions, waarna de deelnemer altijd uitgeroepen wordt tot Minion Leider. De foto kan – indien de deelnemer dit wenst - vervolgens gedeeld worden via sociale media, opgeslagen worden op de telefoon of per e-mail verzonden worden.

2.2         Op vertoon van de middels de Actiewebsite gemaakte foto kan de deelnemer eenmalig een Minion Leider kroon (hierna: “de Prijs”) ophalen bij een deelnemend McDonald’s restaurant in Nederland. Na het ophalen van de Prijs kan de deelnemer onbeperkt gebruik blijven maken van de Minions Leiders Test op de Actiewebsite, maar heeft deze geen recht meer op een Prijs.

2.3         Eén Minion Leider foto geeft recht op één gratis Prijs. De Prijs kan opgehaald worden bij een deelnemend McDonald’s restaurant in Nederland tot en met 5 augustus 2015 of zolang de voorraad strekt.

2.3.1    De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld, andere producten en niet geldig in combinatie met andere acties.

2.3.2    De Prijs kan alleen opgehaald worden bij de Host(ess) of Manager van alle McDonald’s restaurants in Nederland met uitzondering van Schiphol Foodcourt en Schiphol Vertrekpassage.

2.3.3    McDonald’s en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

3     Deelname

3.1         Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

3.2         Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen. Deelnemers die jonger zijn dan dertien jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders / wettelijk verzorgers om mee te kunnen doen aan de Actie.

3.3         Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.4         Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik en de kosten die verbonden zijn aan het ophalen van de Prijs in een deelnemend McDonald’s restaurant in Nederland.

3.5         Op het gebruik van de McDonald’s App zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de McDonald’s App van toepassing. Op het gebruik van de Actiewebsite zijn de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de McDonald’s website van toepassing. Deze algemene voorwaarden en privacyverklaringen zijn te raadplegen in de McDonald’s App en op de Actiewebsite en verkrijgbaar bij de afdeling Gastenrelaties van McDonald’s via de in artikel 1.1 van deze Actievoorwaarden opgenomen contactmogelijkheden.

 

4     Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

4.1         McDonald's ontvangt middels de Actiewebsite enkele persoonsgegevens van de deelnemer, te weten de gemaakte en bewerkte foto, Facebook, Twitter en e-mailadres. 

4.2         McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het administreren en analyseren van de Actie, (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (iii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5     Aansprakelijkheid

5.1         McDonald's is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

5.2         McDonald’s en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door McDonald's bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

5.3         McDonald's is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die in de McDonald’s App en op de Actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de McDonald’s App en de Actiewebsite.

 

 

6     Klachten

6.1        Klachten omtrent deze Actievoorwaarden, de McDonald’s App en Actiewebsite en deze Actie kunnen per e-mail worden ingediend bij McDonald’s Nederland B.V. via gastenrelaties@nl.mcd.com of schriftelijk via het in artikel 1.1 van de Actievoorwaarden genoemde adres onder vernoeming van Minion Leider test.

7     Slotbepalingen

7.1        Alle data en termijnen die staan vermeld in de Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van McDonald's.

7.2         Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.