U bent hier

Ontbijt Actievoorwaarden

Wie wens jij een lekker begin van de dag?

Spreek een leuke boodschap in en win een plekje in onze radiocommercial én een gratis ontbijt voor twee personen! Klik op de link om je boodschap in te spreken: http://bit.ly/2aKZS4k

Meer uitleg over het inspreken van de audioboodschap:

Je audioboodschap kun je inspreken via Facebook Messenger. Klik op de link: http://bit.ly/2aKZS4k, en dan kom je direct terecht in het berichtscherm aan McDonald’s. Het spraakbericht mag maximaal 10 seconden zijn, dan past hij perfect in onze radiocommercial.

Het inspreken gaat het makkelijkst vanaf je smartphone, maar kan ook vanaf je vaste computer of laptop als je een internetverbinding en een microfoontje hebt.

Dus laat ons weten wie jij graag een lekker begin van de dag wenst, en wie weet hoort diegene binnenkort jouw boodschap op de radio én eten jullie samen een lekker ontbijtje! Zodra je je boodschap hebt ingesproken, stuur je deze audioboodschap aan McDonald’s (@mcdonaldsnederland).

Als je problemen ondervindt bij het inspreken van je audioboodschap kun je hierbij worden geholpen door een tekst- of audiobericht naar @mcdonaldsnederland te sturen met je vraag.

 

ONTBIJTACTIE – Wie wens jij een lekker begin van de dag?

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTBIJTACTIE

1. Algemeen
1.1. Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepas-sing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde ontbijtactie (hierna: de “Ontbijtactie”).
1.2. De Ontbijtactie bestaat uit het inspreken van een audioboodschap aan degene die jij een lekker begin van de dag wenst  (hierna: de "Audioboodschap") waarbij je een prijs kunt winnen. De prijs (hierna: de “Prijs”) bestaat uit twee onderdelen: het winnen van een gratis ontbijt voor twee personen bij een McDonald’s restaurant in Nederland naar keuze en het uitzenden van de Audioboodschap als onderdeel van een commercial van McDonald's ter promotie van de nieuwe aanvangstijd voor het ontbijt bij McDonald's restaurants met een McDrive (hierna: de "Ontbijtradiocommercial") .
1.3. De Ontbijtactie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14, 1105 BH Amsterdam Zuidoost (verder te noemen: "McDonald's").
1.4. Alle in Nederland gevestigde McDonald’s restaurants met een McDrive doen mee aan de Ontbijtactie.
2. Deelname Ontbijtactie
2.1. Deelname aan de Ontbijtactie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 13 jaar.
2.2. Door deelname aan de Ontbijtactie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Deelnemers tot 17 jaar hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoor-diger(s) voor deelname aan de Ontbijtactie. Deze toestemming omvat naast de in het voorgaande artikellid genoemde akkoord mede de toestemming om de eventueel ge-wonnen Prijs te ontvangen. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk aan te tonen en deze controleren alvorens de Prijs wordt toegekend.
2.4. Uitgesloten van deelname aan de Ontbijtactie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect be-trokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Ontbijtactie.
2.5. Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Ontbijtactie constateert, behoudt McDonald’s de discretionaire bevoegdheid de betreffende Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Ontbijtactie.
2.6. Deelname aan de Ontbijtactie is mogelijk van 9 tot en met 23 augustus 2016.
2.7. Deelname aan de Ontbijtactie is uitsluitend mogelijk via de Facebookpagina van McDo-nald’s https://www.facebook.com/mcdonaldsnederland/ en inspreken vindt plaats via Facebook Messenger.
2.8.

3. Inspreken van Audioboodschap
3.1. Het inspreken van een Audioboodschap is mogelijk via Facebook Messenger. Dit moet een spraakbericht zijn van maximaal 10 seconden, gericht aan McDonald’s (@mcdonaldsnederland). Het inspreken van een Audioboodschap via Facebook Mess-enger kan via twee typen devices:
a. Via een mobiel device voorzien van microfoon en internetverbinding, bijvoorbeeld smartphone of tablet
b. Via een laptop of desktop voorzien van microfoon en internet verbinding.
3.2. Het inspreken van een Audioboodschap via Facebook Messenger kan op de volgende manier:
a. Klik voor het opnemen van het Audioboodschap op de Facebookpost op https://www.facebook.com/mcdonaldsnederland/ met betrekking tot de Ontbijt-actie.
b. Facebook Messenger wordt dan geopend.
c. Klik in Facebook Messenger op het spraakberichticoontje:  
d. Je kunt je Audioboodschap inspreken door op ‘Opnemen’ te drukken.

e. Deelnemers die problemen ondervinden met het inspreken van de Audiobood-schap kunnen hierbij worden geholpen door de helpdesk van McDonald’s.
3.3. De Audioboodschap dient gericht te zijn aan degene die jij een lekker begin van de dag wenst. De Audioboodschap dient maximaal 10 seconden te duren. Het is toegestaan meerdere Audioboodschappen in te spreken.
3.4. De ingezonden Audioboodschap mag niet discriminerend, onnodig denigrerend, onnodig grievend of beledigend zijn.  De deelnemers die een Audioboodschap insturen met een dergelijke inhoud worden uitgesloten van verdere deelname.
3.5. Bij het versturen van een spraakbericht via Facebook Messenger aan @mcdonaldsnederland dingen deelnemers automatisch mee naar de Prijs en geeft de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming voor het gebruik van de Audioboodschap voor de Ontbijtradiocommercial.
3.6. De toestemming om een ingezonden Audioboodschap te gebruiken in de Ontbijtradio-commercial van McDonald's kan na inzending van de Audioboodschap niet worden inge-trokken.
3.7. Het is een deelnemer niet toegestaan de Audioboodschap voorafgaand aan de lancering van de Ontbijtradiocommercial openbaar te maken dan wel via eigen (social media) kana-len te verspreiden.
4. Prijs
4.1. De Prijs in deze Ontbijtactie bestaat uit twee in artikel 4.2 en 4.3 genoemde onderdelen.
4.2. Onderdeel  1 – De Audioboodschap in de McDonald’s radiocommercial:
a. Deze prijs bestaat uit het plaatsen van de door de deelnemer ingesproken Audio-boodschap in de Ontbijtradiocommercial van McDonald’s. Deze Ontbijtradiocom-mercial wordt tussen 16 augustus en 16 september 2016 uitgezonden tussen 06.00 uur en 10.00 uur op: 100%NL, SLAM! FM, Qmusic, Sky Radio, Radio 538 en STER.
b. De McDonald’s Ontbijtradiocommercial met de daarin opgenomen persoonlijke Audioboodschap zal voorafgaand aan de campagne met de winnaar gedeeld wor-den. 
4.3. Onderdeel 2 - Een gratis ontbijt voor twee personen:
a. De volgende producten kunnen worden besteld: ontbijtmenu met een totale waarde van maximaal € 10,-- voor twee personen. Een eventueel restbedrag wordt niet uit-gekeerd in geld. 
b. Het ontbijt kan worden gebruikt in een McDonald’s restaurant in Nederland naar keuze tussen 07.00 en 11.00 uur en tot uiterlijk 31 december 2016.
4.4. De winnaars van de Prijs worden door een door McDonald’s samengestelde jury geko-zen uit alle geldige aanmeldingen. Deze selectie vindt plaats tussen 9 en 23 augustus 2016. Winnaars van de Prijs worden binnen twee werkdagen na de selectie via Facebook Messenger benaderd door McDonald’s of door een door McDonald’s aangewezen der-de.
4.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.6. Iedere deelnemer kan slechts één Prijs winnen. Wanneer een deelnemer de Prijs heeft gewonnen, is deze deelnemer uitgesloten van verdere deelname.
4.7. Er worden maximaal 4 winnaars geselecteerd voor de Prijs. McDonald's is niet gehouden de winnende Audioboodschappen te gebruiken voor de Ontbijtradiocommercial.
4.8. De Prijs is niet omwisselbaar en niet in te wisselen voor geld.
5. Publiciteit
5.1. Door mee te doen aan de Ontbijtactie stemmen deelnemers er mee in, en verlenen de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers toestemming aan McDo-nald's om de naam, leeftijd en woonplaats alsmede het portret van de winnaar(s) te ge-bruiken in communicatie- en promotiemiddelen met betrekking tot de Ontbijtactie.
6. Aansprakelijkheid
6.1. McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aan-sprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van de Prijs (iii) alle uit de Ontbijtactie en/of Prijs voortvloeiende handelingen, (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen Prijs.
6.2. McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van (het gebruik van) een door haar uit te keren Prijs.
6.3. McDonald's is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar uit te keren Prijs. McDonald's verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Prijs.
6.4. McDonald’s is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de Facebookpagina van McDonald’s https://www.facebook.com/mcdonaldsnederland/  en/of Facebook Mess-enger.
7. Persoonsgegevens
7.1. Winnaars van de Prijs kunnen door McDonald’s worden gevraagd om bepaalde per-soonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld e-mailadres) en om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens om de Prijs uit te kunnen keren. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van deelnemers van 13 tot 17 jaar garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn
7.2. McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitke-ren, administreren en analyseren van de Ontbijtactie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Ontbijtactie, (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgege-vens aan een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij of verbonden is aan de organi-satie van de Ontbijtactie en (iii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk zes weken na afloop van de Ontbijtactie vernietigd. De deelnemers en wettelijk vertegen-woordiger(s) van deelnemers van 13 tot 17 jaar geven toestemming om voornoemde ge-gevens op bovenstaande wijze te gebruiken.
8. Diversen
8.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ontbijtactie zijn te vinden op http://www.mcdonalds.nl/ontbijt-actievoorwaarden/
8.2. McDonald's behoudt zich het recht voor om de Ontbijtactie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op http://www.mcdonalds.nl/ontbijt-actievoorwaarden/.
8.3. Op de Ontbijtactie en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Ontbijtactie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
8.4. Klachten over de Ontbijtactie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s (door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com). Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop.